Beslist.nl producten & orders

Op BESLIST.nl kan je tientallen miljoenen producten van vele duizende webshops snel en gemakkelijk met elkaar vergelijken. Op prijs, maar ook op andere kenmerken als levertijd, keurmerk e.d. Verder kan je informatie over een product inwinnen door de honderduizenden productbeoordelingen van andere consumenten en experts te lezen. Deze App zorgt er voor dat jouw (geselecteerde) producten beschikbaar zijn op beslist.nl en met de Order koppeling kunnen consumenten bij Beslist.nl hun winkelwagentje vullen die automatisch in jouw orderbeheer terecht komt, klaar om uitgeleverd te worden.

Contact applicatie