Beslist

Op BESLIST.nl kan je meer dan 25 miljoen producten van 10094 shops snel en gemakkelijk met elkaar vergelijken. Op prijs, maar ook op kenmerken als betalingsopties, keurmerken en levertijd. Verder kan je informatie over een product inwinnen door maar liefst 454.412 productbeoordelingen van andere consumenten en experts te lezen. Ook heb je de mogelijkheid om 9.999 video-reviews te bekijken die je informeren over de verschillende producten.

Contact applicatie