Algemene Voorwaarden myShop.com

Je kunt onze Algemene voorwaarden ook in PDF formaat downloaden en uitprinten.
 
Artikel 1. Definities
1. Account: een combinatie van inlognaam en wachtwoord die aan een natuurlijk persoon of functionele rol (hierna: Gebruiker) is gekoppeld, en toegang verleent tot de backoffice van de Dienst.
2. Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.
3. App: een applicatie van een Partner van myShop.com die een onderdeel kan vormen binnen de Dienst en waarvoor Opdrachtgever een aparte overeenkomst met de betreffende Partner aangaat.
4. Content: Alle gegevens die Opdrachtgever invoert of door myShop.com zijn geproduceerd.
5. Cursist: de persoon die een door myShop.com aangeboden cursus volgt.
6. Cursus: een door myShop.com aangeboden cursus.
7. Dienst: myShop.com stelt en houdt voor Opdrachtgever een online e-commerce platform via het internet beschikbaar. Dit platform bestaat uit verschillende oplossingen, eventueel aangevuld met oplossingen van Partners. Het soort en aantal oplossingen wordt overeengekomen middels het aanmeldformulier op de Website van myShop.com dan wel via de backoffice.
8. Gebruiker: medewerkers of andere personen die Opdrachtgever autoriseert tot het Account.
9. myShop.com: een handelsnaam van Mijnwinkel B.V. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34139714 en de myShop.com van de Dienst.
10. myShop.com App Store: de online omgeving waarin Opdrachtgever dan wel gemachtigde, de Gebruikers van opdrachtgever, een overeenkomst met een Partner kan aangaan teneinde een App af te nemen.
11. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie myShop.com de Overeenkomst heeft gesloten dan wel de gebruiker van de Dienst.
12. Overeenkomst: De overeenkomst voor gebruik van de Dienst door Opdrachtgever dan wel Partner.
13. Partij: iedere partij bij de Overeenkomst.
14. Partner: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie myShop.com een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten.
15. Website: "myShop.com": de website van myShop.com
 
Artikel 2. Toepasselijkheid, totstandkoming en uitvoering
1. Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van myShop.com zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2. Opdrachtgever gaat de Overeenkomst met myShop.com aan door zich te aan te melden via het formulier op de Website dan wel door aanvaarding van de uitgebrachte offerte door myShop.com.
3. myShop.com heeft het recht, zonder opgaaf van reden, Opdrachtgever te weigeren.
4. myShop.com is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar Overeenkomsten.
 
Artikel 3. Prijzen
1. Alle prijzen zijn in euro's, exclusief omzetbelasting en andere van overheidswege worden opgelegd heffingen.
2. Alle prijzen op de Website van myShop.com, brochures en nieuwsbrieven zijn onder voorbehoud van type- en rekenfouten. Voor de gevolgen van kennelijke type- en rekenfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3. myShop.com behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. De wijzigingen worden uiterlijk één (1) maand voordat zij van kracht worden bekendgemaakt in de nieuwsbrief van myShop.com. Een Opdrachtgever die zich niet kan verenigen met deze wijzigingen is bevoegd, tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijziging, de Overeenkomst per de datum waarop de wijzigingen ingaan, op te zeggen.
 
Artikel 4. Toegang en updates
1. myShop.com zal Opdrachtgever gedurende de looptijd van de Overeenkomst de Dienst verlenen. Hiertoe zal myShop.com aan Opdrachtgever een of meer Accounts verstrekken, waarmee de Dienst door Opdrachtgever kan worden geconfigureerd en gebruikt. Accounts kennen verschillende functionaliteiten en bevoegdheden.
2. Opdrachtgever moet de door myShop.com aan Opdrachtgever verstrekte gebruikersnamen en wachtwoorden geheimhouden. myShop.com is niet verantwoordelijk voor misbruik van Accounts en mag ervan uitgaan dat een Opdrachtgever die zich aanmeldt op de Dienst, ook daadwerkelijk de Opdrachtgever is. Opdrachtgever dient myShop.com op de hoogte te stellen als Opdrachtgever een vermoeden heeft dat de gebruikersnamen en wachtwoorden in handen zijn gekomen van onbevoegden. myShop.com heeft het recht doeltreffende maatregelen te nemen in dergelijke gevallen.
3. Bij een proefabonnement op een webwinkel wordt maximaal één Account verstrekt.
4. Naast Accounts gekoppeld aan personen of functionele rollen biedt myShop.com ook een Account voor geautomatiseerde toegang middels een Application Programming
Interface (API). Deze geautomatiseerde toegang mag alleen worden ingezet ten behoeve
van andere applicaties die door myShop.com zijn geaccordeerd.
5. Opdrachtgever dient te voorkomen dat dit API Account de systemen van myShop.com overbelast. Indien myShop.com overbelasting constateert, zal zij Opdrachtgever waarschuwen en dient Opdrachtgever met een oplossing te komen. Bij herhaalde overbelasting kan myShop.com technische maatregelen nemen om gebruik van het API Account te beperken.
 
Artikel 5. Gebruiksvoorwaarden van de Dienst
1. Opdrachtgever bepaalt welke informatie met behulp van de Dienst wordt opgeslagen en/of uitgewisseld. myShop.com heeft geen kennis van deze informatie. Opdrachtgever is er dan ook verantwoordelijk voor dat die informatie rechtmatig is en geen inbreuk maakt op de rechten van derden. myShop.com aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de met behulp van de Dienst opgeslagen en/of uitgewisselde informatie. Opdrachtgever vrijwaart myShop.com voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door Opdrachtgever met behulp van de Dienst opgeslagen en/of uitgewisselde informatie onrechtmatig is.
2. Mocht myShop.com kennis hebben van dan wel tot het besef komen dat informatie die Opdrachtgever met behulp van de Dienst heeft opgeslagen en/of uitgewisseld onrechtmatig is, dan zal myShop.com direct handelen om die informatie te verwijderen of de toegang daartoe te blokkeren. myShop.com behoudt zich in een dergelijk geval tevens het recht voor de informatie van Opdrachtgever te verwijderen of te blokkeren. Dit naar oordeel van myShop.com. In geen geval zal myShop.com aansprakelijk zijn voor de schade die voortvloeit uit dergelijk handelen.
3. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van de Dienst is myShop.com gerechtigd de persoonsgegevens van Opdrachtgever en de Content aan de bevoegde autoriteiten te overhandigen.
4. Opdrachtgever stelt myShop.com steeds onverwijld elektronisch op de hoogte van enige wijzigingen in naam, e-mailadressen en overige gegevens die voor het uitvoeren van de Dienst door myShop.com van belang zijn. Eerder genoemde gegevens kunnen via de Dienst worden doorgevoerd.
5. Opdrachtgever dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Dienst en zal
zich opstellen en gedragen conform hetgeen door myShop.com mag worden verwacht van een zorgvuldig gebruiker van de Dienst.
6. Het is Opdrachtgever niet toegestaan andere gebruikers dan de betreffende houder van
een persoonsgebonden Account toegang te verschaffen tot de Dienst, of bij een functioneel Account meer gebruikers dan is opgegeven bij het sluiten van de Overeenkomst of nadien apart is overeengekomen.
7. Opdrachtgever mag met de Dienst niet zelf als aanbieder van de Dienst gaan fungeren.
8. Indien naar het oordeel van myShop.com een gevaar ontstaat voor het functioneren
van de computersystemen of het netwerk van myShop.com of derden en/of van de dienstverlening via een netwerk is myShop.com gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
9. Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het handelen van de Gebruikers.
10. Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst, behoudt myShop.com zich het recht voor haar verplichtingen jegens Opdrachtgever op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden indien deze handelt, of redelijkerwijs wordt vermoed te handelen in strijd met de artikelen in deze Algemene Voorwaarden zonder dat myShop.com tot enige schadevergoeding dan wel restitutie van de vergoeding voor de Dienst is gehouden.
11. Het crawlen van het shared platform, bijvoorbeeld voor security checks, is toegestaan, echter altijd na vooraf toestemming van myShop.com. Bij ongeoorloofd crawlen waarbij de load voor de betreffende webwinkel (of dealershop, winkelplein of ticketsysteem) onevenredig hoog wordt, behoud myShop zich het recht voor de webwinkel tijdelijk te inactiveren.
 
Artikel 6. Onderhoud
1. myShop.com behoudt zich het recht voor de Dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de Dienst en webservers van myShop.com. myShop.com zal zich inspannen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren te laten plaatsvinden en Opdrachtgever tijdig van tevoren op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. myShop.com zal wegens zodanige buitengebruikstelling van de Dienst nimmer tot enige schade jegens Opdrachtgever gehouden zijn.
2. myShop.com heeft het recht de programmatuur van de Dienst van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Als een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal myShop.com Opdrachtgever daarvan vóór de wijziging op de hoogte stellen door middel van release notes, die op de Website staan aangegeven. Omdat de Dienst aan meerdere opdrachtgevers wordt geleverd, is het niet mogelijk om alleen voor Opdrachtgever van een bepaalde aanpassing af te zien. myShop.com is niet gehouden tot enige vergoeding van schade bij het aanpassen van de Dienst.
3. myShop.com heeft het recht om bepaalde oplossingen binnen de Dienst niet langer van updates te voorzien dan wel te onderhouden.
4. De koppelingen die myShop.com met andere dienstverleners (Partners) maakt, dienen te worden gezien als extra service. myShop.com kan door Opdrachtgever niet worden verplicht de koppeling in stand te houden of te blijven onderhouden. Bovendien kan de juiste werking niet worden gegarandeerd.
 
Artikel 7. Beschikbaarheid van de Dienst en support
1. myShop.com zal zich inspannen om een ononderbroken beschikbaarheid (7 dagen
per week, 24 uur per dag) van de Dienst te realiseren. De te leveren inspanningen door myShop.com staan beschreven in de Service Level Agreement (SLA). Deze SLA staat op de Website. In geval van strijdigheden tussen de SLA en de onderhavige Algemene Voorwaarden prevaleren de Algemene Voorwaarden.
2. myShop.com zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.
3. myShop.com zal Opdrachtgever telefonisch en online ondersteunen bij het gebruik van de Dienst. De ondersteuning wordt verleend via telefoon en e-mail (zie tevens de supportpagina op de Website). myShop.com zal zich inspannen om de vragen adequaat en binnen een redelijke termijn te beantwoorden. myShop.com kan echter niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid van de antwoorden. Support is beperkt tot functionele onderwerpen met betrekking tot de Dienst.
 
Artikel 8. Licentie voor Apps
1. Indien Opdrachtgever een door myShop.com aangeboden App van een Partner in gebruik neemt, geldt daarop het in dit artikel bepaalde boven het elders in deze Algemene Voorwaarden bepaalde. Naast de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden gelden bij het gebruik van de App de door Partner gestelde regels. Deze worden separaat gemeld.
2. myShop.com levert van tijd tot tijd updates aan de App, en meldt via de myShop.com Appstore dat deze beschikbaar zijn. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het installeren van updates. Geen aansprakelijkheid bestaat voor schade als gevolg van fouten die verholpen zijn in een door Opdrachtgever niet geïnstalleerde update.
3. Een App die gratis aangeboden wordt, is bedoeld voor gebruik ter evaluatie door de Opdrachtgever, om te beoordelen of een betaalde Dienst die gebruikmaakt van deze App een toegevoegde waarde heeft. De gratis App is voorzien van gepaste beperkingen tot dit doel.
4. Vanuit de App kan Opdrachtgever de beperkingen opheffen door een online afname van een betaalde Dienst. Opdrachtgever verklaart bij deze dat indien een medewerker van Opdrachtgever hiertoe overgaat, deze medewerker daartoe gemachtigd is.
 
Artikel 9. Inschrijfprocedure cursus en annulering
1. Inschrijvingen voor cursussen geschieden op volgorde van opgave. Indien de inschrijving myShop.com pas bereikt nadat het maximaal aantal cursisten is aangemeld, zal myShop.com de inschrijving bewaren en alsnog aanvaarden bij uitval van een andere Cursist. myShop.com zal hierover tijdig mededeling doen.
2. myShop.com kan een inschrijving weigeren indien Cursist niet aan de voorwaarden voldoet of indien blijkt dat de cursus niet door kan gaan. Weigering van de inschrijving zal per e-mail worden bevestigd.
3. myShop.com heeft na de bevestiging van de inschrijving en voor de aanvang van de cursus het recht het programma van de cursus organisatorisch dan wel inhoudelijk te wijzigen.
4. Het is myShop.com toegestaan de locatie en de data/tijden van de cursus te wijzigen. Cursist wordt hiervan uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus van op de hoogte gesteld.
5. Annuleringen door Cursist zijn mogelijk tot twee werkdagen voor aanvang van de cursus.
6. Het vorige lid is niet van toepassing indien Cursist bij annulering een vervanger aandraagt. De reeds betaalde vergoeding zal door de oorspronkelijke Cursist moeten worden voldaan
 
Artikel 10. Betaling

1. De vergoeding van de door myShop.com te leveren Dienst wordt tijdens de aanmeldprocedure op de Website of via de offerte aan Opdrachtgever kenbaar gemaakt.
2. Opdrachtgever gaat akkoord met elektronische facturatie door myShop.com.
3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dienen betalingen te geschieden door middel van een automatische incasso. In het geval van automatische incasso moet Opdrachtgever myShop.com machtigen om de verschuldigde bedragen van de Opdrachtgever zijn rekening af te schrijven. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor een toereikend saldo op de desbetreffende rekening. myShop.com is gerechtigd extra administratiekosten in rekening te brengen indien er voor een ander betaalmiddel dan voor automatische incasso wordt gekozen.
4. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
5. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en
voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
6. In bovenstaande gevallen heeft myShop.com voorts het recht de Overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht van myShop.com vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan. Indien een verzamelfactuur niet volledig wordt betaald, is myShop.com gerechtigd tevens alle Overeenkomsten waarvoor de Opdrachtgever wel heeft betaald, de Diensten op te schorten (de toegang te blokkeren).
 
Artikel 11. Rechten van intellectuele eigendom
1. Alle rechten van intellectuele eigendom op de ter beschikking gestelde programmatuur, berusten uitsluitend bij myShop.com of diens licentiegevers dan wel Partners. Opdrachtgever verkrijgt tijdens de looptijd van de Overeenkomst uitsluitend een gebruiksrecht ten aanzien van de Dienst inclusief bijbehorende programmatuur dat niet-exclusief en niet-overdraagbaar is, en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend (bijvoorbeeld het aantal Gebruikers en pageviews dat bij het betreffende Overeenkomst is toegestaan). Voor het overige zal Opdrachtgever de Dienst of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.
2. Het is myShop.com toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur van de Dienst. Indien myShop.com door middel van technische bescherming de programmatuur van myShop.com heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
3. Partijen komen overeen dat Opdrachtgever rechthebbende/eigenaar is en blijft van de Content, waarvan de gegevens zijn ingevoerd door Opdrachtgever en/of Gebruikers.
4. Opdrachtgever verleent aan myShop.com, voor de duur van de Overeenkomst, een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht ten aanzien van de Content met als doel de Overeenkomst uit te kunnen voeren dan wel de Content te kunnen gebruiken voor statistische doeleinden. Van de statistische data is myShop.com eigenaar.
 
Artikel 12. Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van myShop.com voor directe schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door myShop.com van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Opdrachtgever overeengekomen garantieverplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van myShop.com, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen, beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen die Opdrachtgever onder deze Overeenkomst per jaar verschuldigd is (exclusief btw). In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan 1.000 euro (exclusief btw).
2. De totale aansprakelijkheid van myShop.com voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan 50.000 euro per schadetoebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
3. Aansprakelijkheid van myShop.com voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminking dan wel verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, het onjuist omzetten van geïmporteerde bestanden (Excel-documenten) is uitgesloten.
4. Buiten de in artikel 12 lid 1 genoemde gevallen rust op myShop.com geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 12 lid 1 tot en met 12 lid 3 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van myShop.com.
5. De aansprakelijkheid van myShop.com wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever myShop.com onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en myShop.com ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een
zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat myShop.com in staat is adequaat te reageren.
6. myShop.com is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht (zie artikel 13 voor overmacht).
7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan Schriftelijk bij myShop.com meldt.
8. Opdrachtgever vrijwaart myShop.com voor alle aanspraken door derden, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met deze Overeenkomst en/of de Dienst.
 
Artikel 13. Overmacht
1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen in de telecommunicatie infrastructuur (internet), binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, (d)dos-aanvallen, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat myShop.com door zijn eigen myShop.coms, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van myShop.com kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
 
Artikel 14. Duur en beëindiging
1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals aangegeven in het aanmeldformulier op de Website dan wel offerte. De Overeenkomst wordt daarna, zonder opzegging, steeds stilzwijgend verlengd met eenzelfde duur.
2. De Overeenkomst voor het webwinkel proefabonnement wordt aangegaan voor de duur van en eindigt van rechtswege na een (1) maand.
3. Indien Opdrachtgever tijdens of na de proefperiode kiest voor voortzetting van de Overeenkomst wordt de Overeenkomst, afhankelijk van het type abonnement, verlengd met één (1), drie (3), zes (6) of twaalf (12) maanden. Na deze periode eindigt de Overeenkomst, tenzij deze wordt verlengd door de Opdrachtgever.
4. De Overeenkomst kan door Opdrachtgever verlengd worden met een periode van telkens drie (3), zes (6) of twaalf (12) maanden, afhankelijk van het type abonnement, tenzij myShop.com deze schriftelijk of per e-mail opzegt voor het einde van een periode, welke opzegging zonder reden en motivering mag plaatsvinden.
5. Indien een Partij niet behoorlijk of niet binnen een gestelde termijn of anderszins tijdig
voldoet aan enige verplichting die voor haar uit enige Overeenkomst mocht voortvloeien, is de ene Partij in verzuim en de andere Partij gerechtigd zonder ingebrekestelling de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd de andere rechten van de ontbindende Partij en zonder dat de ontbindende Partij schadeplichtig is.
6. myShop.com en Opdrachtgever zijn bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst schriftelijk of per e-mail te ontbinden en zonder daarbij gehouden te zijn tot enige vergoeding van kosten of schade in de volgende gevallen; (a) indien de andere partij haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard; (b) Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend; (c) Opdrachtgever onder curatele of bewind is gesteld, dan wel myShop.com haar activiteiten staakt of liquideert.
6. In geval van een ontbinding of opzegging, zoals bedoeld in voorgenoemde artikelen, zullen de volgende verplichtingen na het einde van de Overeenkomst doorlopen:
- openstaande vorderingen / betalingen;
- aansprakelijkheid.
 
Artikel 15. Partners
1. De bepalingen in deze Algemene Voorwaarden voor Opdrachtgever zijn overeenkomstig van toepassing op Partners van myShop.com.
2. Partner dient door Opdrachtgever te worden gemachtigd om handelingen voor Opdrachtgever te kunnen verrichten. Deze machtiging wordt door Opdrachtgever elektronisch gegeven via de backoffice en kan via eenzelfde wijze weer door Opdrachtgever worden ingetrokken.
3. Partner kan namens Opdrachtgever de Dienst aanvragen. myShop.com zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen. Opdrachtgever dient vervolgens in te stemmen met de aanvraag van de Dienst door Partner. Partner kan zelf de Dienst opzeggen met inachtneming van artikel 14. Daarbij heeft Opdrachtgever de mogelijkheid om de Dienst zelfstandig voort te zetten.
 
Artikel 16. Verwerking van persoonsgegevens / Privacy

1. Indien in de Algemene Voorwaarden dan wel in de Overeenkomst wordt gerefereerd aan bepalingen uit de AVG, worden de corresponderende bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bedoeld.
2. Verwerking van persoonsgegevens zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de tussen Partijen gesloten en/of nog te sluiten Overeenkomst teneinde de diensten te kunnen leveren aan Opdrachtgever door myShop.com, inclusief de doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald. Bij gebreke van een separate bewerkersovereenkomst, zullen deze voorwaarden gelden als de verbintenis die in artikel 14 Wbp wordt bedoeld.
3. myShop.com zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan tussen Partijen overeengekomen. Opdrachtgever zal myShop.com op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in de Overeenkomst dan wel in deze Algemene Voorwaarden genoemd zijn.
4. Afgezien van de rechten en plichten die krachtens de Overeenkomst aan myShop.com worden toegekend in verband met de verwerking van persoonsgegevens, zullen alle rechten en plichten ten aanzien van de persoonsgegevens blijven rusten op de Opdrachtgever en/of de betreffende betrokkenen. myShop.com functioneert enkel overeenkomstig de instructies van Opdrachtgever en onder de uitdrukkelijke (eind- )verantwoordelijkheid van Opdrachtgever.
5. Opdrachtgever garandeert een register bij te zullen houden ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens. Opdrachtgever vrijwaart myShop.com tegen alle aanspraken en claims die verband houden met het niet of niet juist naleven van de meldingsplicht en/of registerplicht.
6. Opdrachtgever garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerkingen van de persoonsgegevens, niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van derden, en vrijwaart myShop.com tegen alle aanspraken en claims die hiermee verband houden.
7. myShop.com zal bij de uitvoering van de Overeenkomst de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, de AVG, naleven. Opdrachtgever zal de eigen verplichtingen onder de toepasselijke wet- en regelgeving eveneens steeds naleven.
8. myShop.com mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Unie. Opdrachtgever geeft myShop.com daarnaast toestemming om persoonsgegevens buiten de Europese Unie te verwerken, met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving.
9. Het is myShop.com toegestaan om bij de verwerking van persoonsgegevens gebruik te maken van een derde, met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving. myShop.com zal er naar alle redelijkheid zorg voor dragen dat deze derden schriftelijk dezelfde plichten op zich nemen als tussen myShop.com en Opdrachtgever zijn overeengekomen.
10. De verplichtingen van de myShop.com die uit de Overeenkomst dan wel deze Algemene Voorwaarden voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken in opdracht van dan wel onder het gezag van myShop.com. myShop.com zal hierbij zorgdragen voor de juiste autorisaties.
11. myShop.com zal zich inspannen voldoende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).
12. Opdrachtgever stelt enkel persoonsgegevens aan myShop.com ter beschikking voor verwerking, indien zij zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de naleving van de door Partijen afgesproken maatregelen.
13. In het geval dat een betrokkene een van zijn wettelijke rechten wenst uit te oefenen en dit verzoek richt aan myShop.com, zal myShop.com dit verzoek doorsturen aan Opdrachtgever, en Opdrachtgever zal het verzoek verder zelfstandig afhandelen. myShop.com mag de betrokkene daarvan op de hoogte stellen.
14. In het geval van een datalek zal myShop.com zich naar beste kunnen inspannen om Opdrachtgever daarover na constatering onverwijld, dan wel uiterlijk binnen achtenveertig (48) uur na ontdekking, te informeren naar aanleiding waarvan Opdrachtgever beoordeelt of zij de relevante toezichthouder en/of betrokkenen zal informeren of niet. myShop.com zal hierbij alle, voor zover bij myShop.com beschikbare, informatie aan Opdrachtgever verstrekken. Opdrachtgever is en blijft verantwoordelijk voor de nakoming van een eventuele wettelijke verplichtingen ten aanzien van de meldplichten. Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist zal myShop.com meewerken aan het informeren van de ter zake bevoegde toezichthouder en eventueel betrokkenen.
15. Een melding moet door myShop.com alleen aan Opdrachtgever worden gedaan als een datalek zich daadwerkelijk voorgedaan heeft en niet indien er slechts sprake was van een (theoretische) kwetsbaarheid.
16. Opdrachtgever heeft bij een concreet vermoeden van misbruik, welke is aangetoond door Opdrachtgever, de mogelijkheid om een audit uit te laten voeren ter controle van de naleving van de beveiligingseisen als gesteld in de AVG. Opdrachtgever heeft enkel deze auditmogelijkheid nadat Opdracht bij myShop.com aanwezige soortgelijke auditrapportages tegen een vergoeding bij myShop.com op locatie heeft ingezien, beoordeeld en Opdrachtgever redelijke argumenten aanbrengt die een door Opdrachtgever geïnitieerde audit alsnog rechtvaardigen. De kosten van een audit worden door Opdrachtgever gedragen.
 
Artikel 17.  Refunds
1. Indien Opdrachtgever het niet eens is met een afschrijving van zijn rekening/creditcard kan Opdrachtgever contact met myShop.com opnemen via de contactpagina op de Website. Opdrachtgever krijgt dan binnen twee werkdagen een inhoudelijke reactie van myShop.com. Indien het geschil van Opdrachtgever gegrond wordt bevonden, wordt het geïncasseerde bedrag zo spoedig mogelijk teruggeboekt naar de rekening waarvan het is afgeschreven.
2. Het is niet toegestaan het abonnement tussentijds op te zeggen en als gevolg daarvan reeds betaalde bedragen terug te vorderen. Na het einde van de abonnementsperiode is het mogelijk om het abonnement zonder kosten stop te zetten.
 
Artikel 18. Wijzigingen
1. myShop.com behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3. Indien Opdrachtgever een wijziging in deze Algemene Voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.
 
Artikel 19. Slotbepalingen
1. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. Verandering in management of rechtsvorm hebben aan de zijde van myShop.com hebben geen invloed op de Overeenkomst.
3. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Noord-Nederland, locatie Haarlem.
4. De door myShop.com ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie, gedane metingen en monitoring door myShop.com, gelden als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever
5. Partiële nietigheid: Indien een bepaling uit de Overeenkomst en/ of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst/Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst/Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.
6. Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal en andere talen, waaronder de Engelse taal. De Nederlandse tekst is bij enig verschil van inhoud of strekking bindend.
 
Contactgegevens
Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, stuur dan een mail naar info@myshop.com.
 
Versie: 2.0 / 1 april 2022